บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
(“Saintmed” หรือ “SMD”)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้บริหารมากว่า 20 ปี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน คลินิก และบุคคลทั่วไป ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง และมุ่งความเป็นเลิศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร