บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
(“Saintmed” หรือ “SMD”)

30
ผู้ผลิต
6
กลุ่มสินค้า

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก

เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน (“คลินิก”) และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ปัจจุบัน บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตกว่า 30 ราย และบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้ผลิตหลากหลายตราสินค้า เช่น Mindray ResMed Mortara WelchAllyn Somnomedics เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจัดจำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสินค้า ตามลักษณะการใช้งาน ประกอบไปด้วย

กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต (Critical Care) เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและห้องฉุกเฉิน เช่น เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเทเลเมดิซีน กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดใช้ข้างเตียงผู้ป่วย และชุดแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ (Respiration) เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและการนอนหลับ เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ เครื่องเฝ้าติดตามความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดขณะนอนหลับ เครื่องช่วยหายใจซีแพพสำหรับผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับผู้ป่วยหนัก เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เครื่องสั่นสะเทือนผนังทรวงอกเพื่อไล่เสมหะออกจากถุงลม กล้องส่องทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ และเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์ ระดับ ISO1 เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา (Cardiology) เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติการทำงานของหัวใจ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 24 ชั่วโมง เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกาย และเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือดขณะทำการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป (General Medical Device) เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น โคมไฟผ่าตัด เตียงผ่าตัด โคมไฟทำหัตถการเล็ก เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เตียงผู้ป่วย รถเข็นทางการแพทย์ รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผาก เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล (Smart Hospital) เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ทำให้โรงพยาบาลดูทันสมัย และใช้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการรายงานผลและจดบันทึกด้วยกระดาษ (Paperless) อีกทั้งมีการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเข้ากับระบบ Hospital Information System หรือระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มอื่นๆ (Others) เป็นกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าดังกล่าวข้างต้น เช่น แบตเตอรี่ และเจล เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้บริหารมากว่า 20 ปี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน คลินิก และบุคคลทั่วไป ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง และมุ่งความเป็นเลิศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร