เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติการทำงานของหัวใจ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 24 ชั่วโมง
เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย พร้อมชุดออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูหัวใจ
เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด ขณะทำการผ่าตัดหัวใจ