เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติการทำงานของหัวใจ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
ใช้สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยขณะพัก
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 24 ชั่วโมง
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 24 ชั่วโมง
ใช้สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยขณะพัก
เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
ใช้สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยขณะออกกำลังกาย
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย พร้อมชุดออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูหัวใจ
เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย พร้อมชุดออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูหัวใจ
ใช้เฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด ขณะทำการผ่าตัดหัวใจ
เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด ขณะทำการผ่าตัดหัวใจ
ใช้วัดอัตราการไหลของเลือดในหลอดเลือดหลังทำการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดที่หัวใจ ก่อนทำการปิดทรวงอกผู้ป่วย