บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึง นโยบาย วิธีการ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย และระเบียบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามความต้องการของท่านและตามที่กฎหมายกำหนด

โดยประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของบริษัท , ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้รับบริการจากบริษัทฯ, ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการ , กรรมการบริษัทฯ, ผู้ถือหุ้น, ผู้สมัครงาน, ผู้ค้ำประกัน , นักศึกษาฝึกงาน, บุคคลทั่วไปและผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้.

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง

  ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ โดยการติดต่อสอบถาม กรอกข้อมูลลงในเอกสาร แบบฟอร์ม สัญญา แบบสำรวจ หรือเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ณ ที่ทำการ จุดให้บริการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่น ๆ ที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เป็นต้น

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น

  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครงาน เป็นต้น

  อนึ่ง บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ (Cookie) รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (www.saintmed.com) เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองโดยการตั้งค่าในเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ของท่าน

 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

  บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกโดยที่มีอำนาจหน้าที่ หรือเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญา อาทิ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญา และบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจำแนกตามประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของบริษัทฯ

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของพนักงานก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ เช่น จัดทำสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัท การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาตำแหน่งงานและค่าตอบแทน การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน เป็นต้น

(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบและคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายสรรพากร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

(3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกำกับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ เป็นต้น

(4) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น

(5) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว

ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้รับบริการ

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอเพื่อทำสัญญากับท่านในการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบริษัทฯ รวมถึง การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

(2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือการติดตาม ทวงถาม การชำระค่าสินค้าหรือบริการ เช่น การส่งใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การจัดส่งสินค้า การจัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เป็นต้น

(3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อต่อสื่อสาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอทางการตลาด สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการของท่าน

(4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ

(5) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(6) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

(7) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น

(8) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว

ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้รับจ้าง

ผู้ให้บริการ

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอเพื่อทำสัญญาของท่านในการจำหน่ายสินค้า การรับจ้างทำของ การรับจ้างให้บริการ หรือการรับจ้างให้คำปรึกษา หรืออื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันของท่านแก่บริษัทฯ

(2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือการติดตาม การชำระค่าสินค้าหรือ บริการ เช่น การส่งใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การชำระค่าสินค้าและบริการ การจัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

(3) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(4) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น

(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

(6) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว

กรรมการบริษัทฯ

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เช่น การสรรหาและการเป็นกรรมการบริษัท การจัดการงานทะเบียน การประชุมคณะกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ

(4) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาซึ่งท่านเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เช่น การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น, การลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การชำระเงินปันผล เป็นต้น

(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่งเอกสาร และการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์และข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน

(4) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

ผู้สมัครงาน

(1) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมในการว่าจ้างของบริษัทฯ

(2) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

(4) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแต่ละคราว

ผู้ค้ำประกัน

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาซึ่งท่านเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของพนักงานในการทำสัญญาค้ำประกันตามระเบียบของบริษัทฯ

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษา

(3) ความปลอดภัยของบริษัทฯ

นักศึกษาฝึกงาน

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามข้อตกลง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานกับสถาบันการศึกษา เช่น การฝึกปฏิบัติงานตามโปรแกรมและหัวข้อที่กำหนด, การบันทึกเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน, การมอบหมายงาน, การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

(2) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

บุคคลทั่วไปและผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ

(1) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(2)เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในของบริษัทฯ

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้นอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาหรืออื่นๆ ของบริษัทฯกับท่านได้

 1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็น โดยจะพิจารณาจากประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาบัตร ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ลายมือชื่อ ข้อมูลบุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิงและข้อมูลผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หมู่โลหิต ผลการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ ข้อมูลความพิการ และข้อมูลชีวภาพ อันได้แก่ ข้อมูลลายนิ้วมือและการสแกนใบหน้า เป็นต้น
 3. ข้อมูลในการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และ รายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมถึง สำเนาเอกสารดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เป็นต้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ อาทิ พฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการวิจัยทางการตลาด เป็นต้น
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสังคม อาทิ สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรงตำแหน่ง กรรมการ ข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ทำกับบริษัทฯ เป็นต้น
 8. ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ของผู้ที่เข้ามาในสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อ ความปลอดภัย , การบันทึกภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ และการบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาอื่น ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

 1. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทฯ พิจารณาอ้างอิงหรืออาศัยฐานกฎหมายในการดำเนินแล้วแต่กรณี ดังนี้.-

 1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาบัตร ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ลายมือชื่อ ข้อมูลบุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิงและข้อมูลผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หมู่โลหิต ผลการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ ข้อมูลความพิการ และข้อมูลชีวภาพ อันได้แก่ ข้อมูลลายนิ้วมือและการสแกนใบหน้า เป็นต้น
 3. ข้อมูลในการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และ รายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมถึง สำเนาเอกสารดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เป็นต้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ อาทิ พฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการวิจัยทางการตลาด เป็นต้น
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสังคม อาทิ สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรงตำแหน่ง กรรมการ ข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ทำกับบริษัทฯ เป็นต้น
 8. ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ของผู้ที่เข้ามาในสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อ ความปลอดภัย , การบันทึกภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ และการบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาอื่น ๆ เป็นต้น
 1. การให้ความยินยอม

บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการบางประเภทที่จำเป็นเท่านั้น อาทิ ข้อมูลลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า ประวัติอาชญากรรม ซึ่งหากบริษัทฯไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ บริษัทฯจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งหากบริษัทฯไม่สามารถอ้างอิงหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ บริษัทฯจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้.-

 1. พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการหรือบุคลากรของบริษัทฯ เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน
 2. พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมอบ หมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 3. นายทะเบียนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหลักทรัพย์
 4. หน่วยงานที่บริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศาล เป็นต้น หากท่านประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนั้น ๆ
 1. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
 2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม และหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทในการใช้สิทธิหรือคดีความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
 1. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯ และบริษัทฯได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

 1. สิทธิในการขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 4. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. สิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 8. สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของพนักงานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯปฏิเสธการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

 1. รายละเอียดในการติดต่อกับบริษัท

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222, 222/1-2 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10

หมู่ที่ 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Email: dpo@saintmed.com

Tel: 02-527-8075-8

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสมต่อไป