คณะผู้บริหารทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ ความรู้ความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหาแนวทางเพิ่มเติม ธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง และทำให้ บริษัทมีความยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความว่องไว ทันต่อสถานการณ์ และท้าทายในทุกมิติ จากความ เชี่ยวชาญในวงการเครื่องมือแพทย์ ทำให้คณะผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างประโยชน์ให้กับ ระบบสาธารณสุขของไทย รวมทั้งนำพาผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทำยอดขายใน ภาพรวมทั้งปีได้สูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมา

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านการขายสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ในหลากหลายกลุ่ม ทำให้เมื่อสินค้าบางกลุ่มมีความต้องการลดลง บริษัทยังคงมีสินค้าในกลุ่มอื่นมาช่วยชดเชย นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมามีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่อน ข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักและยังคงดำเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่น

ในปี 2566 คณะผู้บริหารมองเห็นโอกาสในการขยับขยายธุรกิจ ไปในธุรกิจทางการแพทย์ในมิติอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อลดแรงกดดันด้านต่างๆ ของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้า ทำให้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงในเชิงรายได้มากขึ้น มีความยั่งยืน ขึ้น และลดความผันผวนของผลการดำเนินงานได้ดีในระยะยาว

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร