ในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่มีความท้าทายและมีปัจจัยทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก

โดยสาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก และเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งปีส่งผลให้แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มีการกระจายสินค้าไว้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงความสามารถในการก่อหนี้ของบริษัทฯ ที่วางแผนไว้รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนทางธุรกิจ และการติดตามประเมินความเสี่ยงโดยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์ แผนการนำเข้าและสั่งซื้อสินค้าและรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 660.9 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 6.8 จากปี 2562 และมีกำไรสุทธิจำนวน 77.8 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 28.6 จากปีก่อนหน้า รวมถึงสามารถเปิดดำเนินการศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทที่วางไว้ในระยะยาว ควบคู่กับการปรับปรุงระบบการทำงานให้เหมาะสมจนสามารถยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกได้ตามแผนที่วางไว้

ในปีนี้ จะเป็นอีกปีที่ท้าทายของบริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังเป็นความเสี่ยงหลักที่ยังคงรุนแรง และมีแนวโน้มยืดเยื้อ และบริษัทฯ ยังคงมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อระดมทุนนำมาขยายธุรกิจของบริษัท ในฐานะผู้นำของคณะผู้บริหารก็จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร