คณะผู้บริหารทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ ความรู้ความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหาแนวทางเพิ่มเติม ธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง และทำให้ บริษัทมีความยั่งยืนในระยะยาว

ปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯและคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงปรับฐาน หากไม่รวมผลการดำเนินงานของปี 2564 และ ปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯขายสินค้าหรืออุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ โควิด ทำให้ผลการดำเนินการปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งถ้าย้อนกลับไปถึงผลดำเนินงานของปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประมาณ 600 - 660 ล้านบาทตามลำดับ จากการขายสินค้าปกติ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจครั้งใหญ่ โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายจากการมุ่งเน้นหารายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งเป็นมุ่งเน้นหารายได้จากธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบให้เช่าเครื่องมือแพทย์ (Rental) เช่าซื้อเครื่องมือแพทย์ (Hire Purchase) และ/หรือ เก็บส่วนแบ่งรายได้จากคู่ค้าแทนการขายขาด (Revenue Sharing) โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นสรรหาผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำที่บริษัทฯยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมเป็น Partner ทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้าน (Wellness) และธุรกิจใหม่ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านรังสีวิทยาและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ประกาศเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการรักษาผู้ประกันตนที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน โดยสามารถเบิกค่าตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาได้ตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้กฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 คาดว่าบริษัทฯจะได้ผลดีจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าวในงวดผลการดำเนินงานของปี 2567 และในปีที่ผ่านมาความผันผวนของค่าเงินบาทอ่อนตัวเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทำให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

คณะผู้บริหารทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวงการเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างพัฒนาการที่ดีและยั่งยืนให้กับองค์กรรวมทั้งดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร