ในฐานะผู้นำของคณะผู้บริหารก็จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยสาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก และเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งปีส่งผลให้แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มีการกระจายสินค้าไว้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงความสามารถในการก่อหนี้ของบริษัทฯ ที่วางแผนไว้รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนทางธุรกิจ และการติดตามประเมินความเสี่ยงโดยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์ แผนการนำเข้าและสั่งซื้อสินค้าและรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว

ในปีนี้ จะเป็นอีกปีที่ท้าทายของบริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังเป็นความเสี่ยงหลักที่ยังคงรุนแรง และมีแนวโน้มยืดเยื้อ แต่บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามที่สาธารณชนรับทราบกันโดยทั่วไปแล้ว ในฐานะผู้นำของคณะผู้บริหารก็จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร