การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED และการทำ CPR ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปี: