การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED และการทำ CPR ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED และการทำ CPR
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566