ผู้บริหารของบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าการบริหารจัดการบริษัท ให้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสโดยสอดคล้องกับการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว