หากต้องการเข้าร่วมทีม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) โปรดตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : เลขที่ 222,222/1-2  ตึกเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะงาน

ขับรถส่งสินค้าของบริษัท เพื่อส่งสินค้า และ/หรือเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ม.6
 4. สามารถขับรถจักรยายนต์ รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี
 6. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรรักษาดินแดน (กรณี ผู้สมัครเพศชาย)

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : เลขที่ 222,222/1-2  ตึกเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะงาน

 1. ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ และสาธิตการใช้งานให้กับลูกค้า
 2. ให้คำปรึกษา ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆ และระบบที่ทางบริษัทได้จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า
 3. ทำการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ต่างๆและระบบที่ทางบริษัทได้จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า และบริการหลังการขาย
 4. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และระบบต่างๆที่บริษัทได้จัดจำหน่าย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์  งานอุตสาหกรรม  และอุปกรณ์การแพทย์
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี
 4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรรักษาดินแดน (กรณี ผู้สมัครเพศชาย)

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : เลขที่ 222,222/1-2  ตึกเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานผู้ผลิตต่างประเทศ, วางแผนการตลาด, ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง, สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์
 2. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน
 3. จัดทำสื่อการขาย รวมถึงร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 4. จัดอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย
 5. ตรวจสอบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า รวมทั้ง ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/ สาขาสุขภาพ
 3. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี
 5. มีประสบการณ์ทำงานในด้านเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : เลขที่ 19/14 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงาน

 1. ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย/การยืมสาธิต/การรับคืนและเพื่อส่งซ่อม
 2. จัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนและมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
 3. ดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์และรักษาความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอุปกรณ์การแพทย์/ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ /เครื่องมือวัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สถานปฏิบัติงาน : ลขที่ 222,222/1-2  ตึกเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการได้รับข้อมูลเพื่อเข้าระบบ
 2. รวมรวมข้อมูล จากแผนกต่างๆมาเพื่อจัดเข้าระบบ database
 3. ปรับปรุงข้อมูลที่ได้มา ใน EXCEL หรือฐานข้อมูล
 4. รับผิดชอบในการจัดการเอกสารของแผนก IT
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 -30 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT
 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน Office Excel , Web Design, Help Desk Support
 4. สามารถใช้โปรแกรม Excel, Web php, ASP, SQL, My SQL
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, อดทนต่อความกดดันได้ดี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

โทร.0 2527 8075 ต่อ 122,233
หรือส่งประวัติได้ที่ E-mail : hr@saintmed.com

สมัครงาน