บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และหาโอกาสขยายธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทย

ปี 2566 ที่ผ่านมาความต้องการสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19 ลดลงตามสถานการณ์ที่คลี่คลายลง ซึ่งทำให้โรคโควิด-19 ได้รับการประกาศเป็นโรคประจำท้องถิ่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดตรวจ ATK ตามกฎเกณฑ์เหมือนในช่วงที่มีการระบาดรุนแรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการดำเนินกลยุทธ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งหาโอกาสขยายธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯที่วางไว้ในระยะยาว รวมทั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะแสวงหานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ ที่จะทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดความเหนื่อยล้าของหมอและบุคลากรทางการแพทย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือแพทย์ของบริษัทฯจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และช่วยดูแลประชากรในยุคสังคมสูงวัย (Aging Society) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงแนวคิด ESG (Environment, Social and Governance) และพร้อมรับมือต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมไปกับการส่งมอบเครื่องมือแพทย์และบริการที่มีคุณค่าสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ คู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจที่ดีเสมอมา สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านและขออวยพรให้พวกท่านมีสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญ ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯให้สำเร็จและนำพาบริษัทฯให้เติบโตอย่างอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
ประธานกรรมการ