บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการสารธารณสุขของไทย

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ยากลำบาก และท้าทายสำหรับทุกภาคส่วน เป็นผลจากการระบาดอย่างกว้างขวางของไวรัสโควิด-19 ดังจะเห็นได้จากเศรษฐกิจในภาพรวมที่ถูกกระทบในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างภาคท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ต้องปรับตัวให้สามารถไปใช้ชีวิตวิถีใหม่เช่น การประชุมทางไกล ทำงานจากบ้าน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจ และประชาชนต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่ออยู่รอดให้ได้ในภาวะที่ยากลำบากข้างต้น

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) นั้น ก็เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำให้โรงพยาบาลมีความต้องการเครื่องมือแพทย์บางกลุ่มเพิ่มขึ้นมาก แต่บริษัทยังต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์ ทั้งในส่วนของแผนการตลาด การบริหารสภาพคล่อง รูปแบบการทำงาน รวมถึงดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในภาวะที่ยากลำบาก และสามารถตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทย เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการสารธารณสุขของไทย ผ่านการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของบริษัทตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้วางแผนไว้

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
ประธานกรรมการ