บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และหาโอกาสขยายธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทย

ในปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีทั้งความตื่นเต้นและท้าทายสำหรับบริษัทฯ สืบเนื่องมาจากการกลายพันธุ์และการระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2564 โดยระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น แต่อาการความรุนแรงของโรคลดลง เศรษฐกิจ ในภาพรวมเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งได้รับผลดีจากการเริ่มเปิดประเทศและ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอีกเช่นกัน จากการดำเนินการนำเข้าชุด ตรวจโควิด-19 (ATK) และกระจายสินค้าให้ประชาชนในวงกว้าง ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งปรับตัวและปรับกลยุทธ์ให้ ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งกลยุทธ์ทางด้านการตลาด การบริหารสภาพคล่อง และการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการในภาพรวมสำหรับปี 2565 ได้อย่างน่าประทับใจ และสามารถ ตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจของบริษัทให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุข ของคนไทย และช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทย สามารถบรรลุได้ตามแผนของ ทางภาครัฐ ผ่านการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของบริษัท ตามวิสัย ทัศน์และพันธกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและมั่นคงมากยิ่ง ขึ้น ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทที่ได้วางแผนไว้

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
ประธานกรรมการ