นางสาวฐิติรัตน์ ตางาม
ได้รับรางวัล Top Achievement Award
ปี:
นางสาวฐิติรัตน์ ตางาม
ได้รับรางวัล Top Achievement Award
นายธเนส ภูมิสุราษฎร์
ได้รับรางวัล Top Achievement Award
นายเฉลิมลักษณ์ รักษ์อารีกุล
ได้รับรางวัล Top Area Manager Performance Award
นางสาวสาวิณี แซ่เฮ้ง
ได้รับรางวัล Best Sales Manager Performance Award
นายกรกิจ โพธิ์สวัสดิ์
ได้รับรางวัล Best Area Manager Performance Award
นางสาวลลิตภัทร คำภักดี
ได้รับรางวัล Top Sales Performance Award
นายอภิชาติ อัศวยิ่งเจริญ
ได้รับรางวัล Outstanding Performance Award
นายปถวี วรรธนะภูติ
ได้รับรางวัล Outstanding Performance Award
นางสาวปรียานุช โตเหมือน
ได้รับรางวัล Outstanding Performance Award
นายธีรศิษฏ์ ปลิวมา
ได้รับรางวัล Outstanding Performance Award
นางสาวฐานิตา บุญรอด
ได้รับรางวัล Outstanding Performance Award
นางสาวธันยาภัทร์ วรโชติรัตนวงศ์
ได้รับรางวัล Shining Star Award