วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต

พันธกิจ
พันธกิจต่อลูกค้า
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม
พันธกิจต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
ยึดหลักแข่งขันทางการค้าด้วยความเป็นธรรมและสร้างสรรค์ตลอดจนเคารพกติกาทางด้านธุรกิจ
พันธกิจต่อพันธมิตรทางด้านธุรกิจ
เน้นกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่มั่นคง และยั่งยืน
พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งเน้นการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพควบคู่กับการเติบโต
พันธกิจต่อสังคม
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และมุ่งเน้น สินค้าที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และผลักดันให้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
เป้าหมาย

บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่สามารถพัฒนาจากความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีอยู่ และสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต

01

มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่ปัจจุบันบริษัทมีความเชี่ยวชาญ


02

แสวงหาโอกาสใหม่บนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม