เป้าหมาย

บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่สามารถพัฒนาจากความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีอยู่ และสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต

01

มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่ปัจจุบันบริษัทมีความเชี่ยวชาญ


02

แสวงหาโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และสร้างรายได้อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรจากตันน้ำสู่ปลายน้ำ


03

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อการเติบโต


04

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม