นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสะสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปนี้

Dividend History

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
14/03/67 - 15/03/67 08/05/67 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/66-31/12/66 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28/11/66 - 29/11/66 13/12/66 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/66-30/06/66 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
03/05/66 - 08/05/66 19/05/66 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/65-31/12/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/08/65 - 30/08/65 14/09/65 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/65-30/06/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/03/65 - 16/03/65 20/05/65 หุ้นปันผล 20:01 หุ้น 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/03/65 - 16/03/65 20/05/65 เงินปันผล 0.5 บาท 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ