ปี 2567
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ บริษัทย่อย บริษัท เสิร์ฟเฮลธ์ จำกัด เป็น บริษัท เอสเอ็มดีเอกซ์ จำกัด และมีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท เอสเอ็มดีไอ จำกัด) โดยมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท วัตถุประสงค์ของบริษัท นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับด้านรังสีวิทยาและนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านรังสีวิทยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
ปี 2566
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 • เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก IPO จำนวน 240 ล้านบาท จากโครงการลงทุนศูนย์ตรวจการนอนหลับ และโครงการลงทุนเครื่องมือแพทย์ให้เช่า เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและลงทุนในบริษัทย่อย
 • จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ในอัตรา 0.75 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 168.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 56.17 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 112.34 ล้านบาท
 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,091.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำจัดสรร แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 16,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายหุ้นปันผล
ปี 2565
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนสามัญจดทะเบียนของบริษัท จาก 107 ล้านบาท เป็น 112.35 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท เสิร์ฟ เฮลธ์ จำำกัด) โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000.- หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจเช่าใช้เช่าซื้อเครื่องมือแพทย์
ปี 2564
 • บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มซื้อขายเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
 • SMT จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ปี 2563
 • บริษัททำสัญญาเช่าสำนักงานกับบุคคลภายนอก โดยตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 316 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงสินค้า
 • บริษัททำสัญญาเช่าคลังสินค้ากับบุคคลภายนอก โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,992 ตารางเมตร และดำเนินการย้ายคลังสินค้าไปยังคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
 • บริษัททำสัญญาเช่าสำนักงานแผนกบริการกับบุคคลภายนอก โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 646 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
 • บริษัทร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
  1. มีมติดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
  2. มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น
  3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท จาก 80 ล้านบาท เป็น 107 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 54 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรกต่อประชาชน และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2562
 • บริษัททำสัญญาเช่าสำนักงานกับบุคคลภายนอก โดยตั้งอยู่ที่ ชั้น 10 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 608 ตารางเมตร และดำเนินการย้ายสำนักงานไปยังสำนักงานแห่งใหม่นี้ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันของบริษัท
 • บริษัทเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Welch Allyn เช่น โคมไฟส่องตรวจและทำหัตถการขนาดเล็ก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ และชุดส่องตรวจตา หู คอ จมูก เป็นต้น
 • บริษัทเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์และกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ภายใต้ตราสินค้า Ekeair
ปี 2561
 • SMG ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15 ล้านบาท จาก 20 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท ด้วยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 • บริษัทเริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) ประเภทใช้ในโรงพยาบาลและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ภายใต้ตราสินค้า Mindray จากประเทศจีน
ปี 2560
 • บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซนต์เมด จำกัด
 • บริษัทย้ายคลังสินค้าไปยังคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ ซอยงามวงศ์วาน 9 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการทำสัญญาเช่าสถานที่กับบุคคลภายนอก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • บริษัทเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล
ปี 2559
 • บริษัทเริ่มโครงการรับออกแบบเพื่อสร้าง หรือปรับปรุงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อทำการตลาดสินค้าชุดแขวนเครื่องมือแพทย์ (Pendant) แบบเชิงรุก
 • บริษัทเริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องตรวจภายในด้วยคลื่นความถี่ (Ultrasound) ภายใต้ตราสินค้า Mindray จากประเทศจีน
ปี 2558
 • SMD ดำเนินการรวมธุรกิจกับ SMG เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย SMD รับโอนธุรกิจจาก SMG ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าและสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สิทธิในการขายสินค้า พนักงาน และเงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมที่รับโอนมาเท่ากับ 115.62 ล้านบาท) โดย SMD จ่ายชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และได้มีการให้สิทธิในการเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ราคาพาร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการรับโอนธุรกิจในครั้งนี้ (รวมมูลค่ายุติธรรมที่โอนให้เท่ากับ 90.50)
 • SMD เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาท จาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท ด้วยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยไม่ได้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจของ SMD และ SMG โดย SMD ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่กลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแรกเริ่มของบริษัททั้ง 4 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ และนายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
 • บริษัทเริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายภายใต้ตราสินค้า Quinton ซึ่ง Mortara ซื้อกิจการมา
ปี 2557
 • SMT เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 9 ล้านบาท จาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท ด้วยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
 • SMD เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15 ล้านบาท จาก 35 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ด้วยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ปี 2556
 • บริษัท เซนต์เมดิคอล เทเลเมดิซีน จำกัด (SMC) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสเอ็มซี แอสเซ็ท จำกัด
ปี 2555
 • SMD จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท เซนต์เมดิคอล เทเลเมดิซีน จำกัด (SMC) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสเอ็มซี แอสเซ็ท จำกัด เมื่อปี 2556
 • SMD จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด (SMT) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • SMD เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท จาก 25 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท ด้วยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ปี 2554
 • บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (SMG) โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งแรกเริ่มของบริษัททั้ง 4 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ และนายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SMG ร่วมกับกลุ่มนักลงทุน จัดตั้ง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด (SMD) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซนต์เมด จำกัด เมื่อปี 2560
ปี 2547
 • กลุ่มผู้ก่อตั้งแรกเริ่มของบริษัททั้ง 4 ราย จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (SMG) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • SMG เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้ตราสินค้า Resmed จากประเทศออสเตรเลีย
ปี 2541 - ปี 2544
 • แรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมีการก่อตั้ง บริษัท เซนต์เมด จำกัด กลุ่มผู้ก่อตั้งแรกเริ่มของบริษัททั้ง 4 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ และนายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เซนต์ เมดิคอล จำกัด (SM) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • SM เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Patient Monitor) ภายใต้ตราสินค้า Mindray จากประเทศจีน
 • SM เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้ตราสินค้า Mortara จากประเทศสหรัฐอเมริกา