รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การตลาด Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A) การตลาด School of Business and Public Administration, George Washington University, USA
 • - บัญชีบัณฑิต (B.Acc.) คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 13/2020
 • - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018
 • - หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)
 • - หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FN)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
2564 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) / รับจ้างประกอบ ดัดแปลง ต่อตัวถังรถยนต์เป็นรถยนต์นั่งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 - 2566 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสอาร์-ที แอสเสท จำกัด / กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
2561 - 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น (Non Oil)
2559 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท การกำกับดูแลกิจการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016
 • - หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2016
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.11
ประสบการณ์การทำงาน
2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซาเล็คต้า จำกัด(มหาชน) / กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ / การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืชสมุนไพร และจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตน้ำมันปาล์ม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด / กิจกรรมของบริษัท โฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด / กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล สี่สิบเก้า จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล แชริ่ง จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการตรวจสอบภายในการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
2562 - 2563 กรรมการบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่6 (ปธพ.6) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่น32 (วตท.32)
 • - หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงWellness and healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 32 (ARM) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 7.88
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรสของ ดร.รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ (ผู้บริหาร)
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / กรรมการผู้จัดการ บริษัท / เช่าใช้เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์