รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาการตลาด, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
 • - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด, George Washington University, U.S.A.
 • - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 13/2020
 • - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • - ไม่มี –
ประสบการณ์การทำงาน
2535 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสอาร์-ที แอสเสท จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2565 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท การกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 • - Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2016
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.11
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตน้ำมันปาล์ม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด / กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด / กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล โทเทิล โซลูชั่น จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
2562 - 2563 กรรมการบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
 • - หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 9.08
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์