กลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์

1) กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต
(Critical Care Products)
2) กลุ่มสินค้าด้านการนอนหลับ
(Sleep Medicine Products)
3) กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา
(Cardiology Products)
4) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
(General Medical Device Products)
5) กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล
(Smart Hospital Products)
6) กลุ่มสินค้าด้านบริการสุขภาพ
(Wellness Medicine Products)
7) กลุ่มสินค้ารังสีวิทยาและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวินิฉัยความผิดปกติของปอด
(Imaging Products and AI Products)