ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
54,000,000
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
25.23

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ 18 พฤศจิกายน 2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
214,000,000
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.0

ณ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้น ให้แก่ประชาชน หลังการเสนอขายหุ้น ให้แก่ประชาชน
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณวิเศษพงษ์ 53,248,000 33.28 53,248,000 24.88
1.1 นายประสิทธิ์ คุณวิเศษพงษ์ 8,874,660 5.55 8,874,660 4.15
1.2 นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 8,874,660 5.55 8,874,660 4.15
1.3 นางสาวนุชนาถ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 8,874,660 5.55 8,874,660 4.15
1.4 นางสาวสายทิพย์ เบญจรัตนาภรณ์ 8,874,660 5.55 8,874,660 4.15
1.5 นายธวัชชัย เอนกวรกุล 6,338,580 3.96 6,338,580 2.96
1.6 นางมาตา ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 4,437,340 2.77 4,437,340 2.07
1.7 นางสุญาณี เชนยะวณิช 4,437,340 2.77 4,437,340 2.07
1.8 นางสาวศิริวรรณ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 2,536,100 1.59 2,536,100 1.19
2. กลุ่มครอบครัววสุศุทธิกุลกานต์ 38,400,000 24.00 38,400,000 17.94
2.1 นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 19,200,000 12.00 19,200,000 8.97
2.2 นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ 19,200,000 12.00 19,200,000 8.97
3. กลุ่มครอบครัวบุญประสิทธิ์ 38,400,000 24.00 38,400,000 17.94
3.1 นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ 19,200,000 12.00 19,200,000 8.97
3.2 นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 19,200,000 12.00 19,200,000 8.97
4. กลุ่มครอบครัวง่วนสำอางค์ 22,186,680 13.87 22,186,680 10.37
4.1 นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 11,093,340 6.93 11,093,340 5.18
4.2 นางสาวอภิชญา ง่วนบรรจง 11,093,340 6.93 11,093,340 5.18
5. นางสาววิกมล ลาภปรารถนา 6,656,000 4.16 6,656,000 3.11
6. นางณัฎฐ์นรี สุวรรณรัตน์ 1,109,320 0.69 1,109,320 0.52
7. ประชาชนทั่วไป   - 54,000,000 25.23
รวม 160,000,000 100.0 214,000,000 100.0