ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
6,526
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
49.01

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ 15 มีนาคม 2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,354
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ 22,952,000 10.22
2. นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ 20,412,000 9.08
3. นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 20,069,300 8.93
4. นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 14,372,000 6.40
5. นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 11,900,006 5.30
6. น.ส. อภิชญา ง่วนบรรจง 11,575,326 5.15
7. นาย ธวัชชัย เอนกวรกุล 11,000,000 4.90
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,707,971 3.88
9. น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 5,620,393 2.50
10. น.ส. นุชนาถ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ 5,107,400 2.27