ปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด