คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) และเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย SMDX
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
รายงานผลการซื้อคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน