เรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แก้ไข)
เรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ฉบับแก้ไข)
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี