สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2561 2562 2563 2Q2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 476.53 456.10 642.87 1,040.04
หนี้สินรวม 285.67 224.44 418.96 389.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 190.87 231.66 223.91 650.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - - 80.00 107.00
รายได้จากการขายและบริการ 506.03 618.63 660.94 485.19
กำไรสุทธิ 30.52 60.44 77.75 74.06
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.38 0.49 0.45
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.54 12.96 16.46 14.21
ROE (%) 17.33 28.61 34.72 17.39
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.03 9.66 11.76 15.26