สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2561 2562 2563 1Q2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 476.53 456.10 642.87 678.95
หนี้สินรวม 285.67 224.44 418.96 447.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น 190.87 231.66 223.91 231.93
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - - 80.00 80.00
รายได้จากการขายและบริการ 506.03 618.63 660.94 155.45
กำไรสุทธิ 30.52 60.44 77.75 8.02
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.38 0.49 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.54 12.96 16.46 13.58
ROE (%) 17.33 28.61 34.72 28.64
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.03 9.66 11.76 5.15