สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 9M2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 476.53 456.10 642.87 1,377.12 1,266.89
หนี้สินรวม 285.67 224.44 418.96 479.27 242.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น 190.87 231.66 223.91 897.86 1,024.27
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - - 80.00 107.00 112.34
รายได้จากการขายและบริการ 506.03 618.63 661.19 1,622.72 1,844.83
กำไรสุทธิ 30.52 60.44 77.75 319.84 291.89
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.38 0.49 1.69 1.30
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.54 12.96 16.46 40.28 34.53
ROE (%) 17.33 28.61 34.72 57.02 37.19
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.03 9.66 11.76 19.71 15.82