หัวข้อที่ 1 นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายด้านสังคม

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในมิติสังคม (Social : S บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านสังคม โดยส่งเสริมด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคมและชุมชน เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

นโยบายด้านสังคม

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างทักษะใหม่อันเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปรับตัวเพื่อรองรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรในอนาคต
 • มุ่งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และการจ้างงานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัย แก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างจิตสำนึกเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และผลักดันให้พนักงานทุกระดับตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึก และพฤติกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร

กลยุทธ์ด้านสังคม

ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

เป้าหมายที่บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคม

 1. การเข้าถึงการรักษาพยาบาล: เครื่องมือทางการแพทย์ของบริษัทฯมีส่วนช่วยปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
 2. ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก:ส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกภายในของพนักงานและห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพและความเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
 3. แนวปฏิบัติด้านแรงงาน:ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรมและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนตลอดการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของคุณ รับรองสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ค่าจ้างที่ยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชน:มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและข้อกังวลของชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านโครงการริเริ่มเพื่อการกุศล ความร่วมมือในชุมชน เป็นต้น

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพที่บุคคลทุกคนพึงมีเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความเท่าเทียมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากร การพิจารณาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือกำหนดค่าตอบแทนจากความสามารถ ให้โอกาสความก้าวหน้าและปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนด้วยความเท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ความเชื่อทางศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งในเรื่องความหลากหลายทางเพศและการไม่แบ่งแยก หรือการเลือกปฏิบัติภายในบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมความเท่าเทียมและการมอบโอกาสให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งเสริมให้เกิดทั้งในแง่ความเท่าเทียมกันและการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทกรรมการ ในสัดส่วน 30% ทั้งนี้บริษัทฯได้ปฏิบัติตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร้อยละ 30 มีกรรมการผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 30 เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนพลังสตรีในตลาดทุนไทย นอกจากนี้บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีช่องทางภายในสำหรับพนักงานรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนและช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมกับพนักงาน ทั้งในด้านสิทธิแรงงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรสวัสดิการและผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม ในรูปแบบที่หลากหลายให้เหมาะสมตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ เช่น โบนัสประจำปี (Annual Bonus) หรือเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน (Incentive) สำหรับพนักงานฝ่ายขาย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปี และการประกันชีวิต  ซึ่งมากกว่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลของประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย พร้อมกับสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดและมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือวิธีป้องกันภัย รวมถึงการให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่บุคลากรในองค์กร เป็นต้น

อัตราการลาออกของพนักงาน

ปี 2564 2565 2566
อัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ) 0.44 0.75 0.98

สถิติการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานหรือถึงขั้นหยุดงาน

ปี 2564 2565 2566
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทฯได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 6 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างให้กับลูกจ้าง และเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้าง ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ บริหารจัดการเรื่องการเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว ด้วยการสร้างความรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานให้กับองค์กรในระยะยาวรวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นหลักประกันทางการเงินช่วยสนับสนุนให้มีการวางแผนสำหรับการออมระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในยามเกษียณ เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทได้ทำสำรวจความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement Survey : SMD จากการสำรวจพบว่ามีความผูกพันพนักงานในระดับสูงคิดเป็น 73% จากพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ จำนวน 187 คน จากพนักงานทั้งหมด 223 คน

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ปี 2564 2565 2566
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี) 10.83 14.59 17.65

อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด

กิจกรรม: EMPOWERING THE TEAM เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่จัดกิจกรรม: 13-14 กรกฎาคม 2566
กิจกรรม: อบรมหลักสูตรจัดการเงินพื้นฐานและการวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (เกษียณรวย)
สถานที่จัดกิจกรรม: The Money Coach โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม: อบรมการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจสำหรับปี 2566
สถานที่จัดกิจกรรม: โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

รางวัลสำหรับพนักงานทำงานครบ 20-15-10-5 ปี ตามลำดับ

กิจกรรม: ฟังบรรยาย “ทิศทางใหม่ในการตรวจความผิดปกติจากการนอนหลับ” (Speaker : Professor Robert Joseph Thomas)
วันที่จัดกิจกรรม: 17 เมษายน 2567
กิจกรรม: อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหลังการขาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
วันที่จัดกิจกรรม: 29 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรม: อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหลังการขาย
วันที่จัดกิจกรรม: ปี 2566
กิจกรรม: อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์หลังการขายให้กับลูกค้า สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่จัดกิจกรรม: 22 เมษายน 2567
กิจกรรม: อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์หลังการขายให้กับลูกค้า บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม: กันยายน 2566
กิจกรรม: อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์หลังการขายให้กับลูกค้า สถานที่ อาคารสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดกิจกรรม: กันยายน 2566
กิจกรรม: อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์หลังการขายให้กับ ลูกค้า สถานที่ ตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี
วันที่จัดกิจกรรม: ตุลาคม 2566
กิจกรรม: มอบ “AED trainer” เครื่องฝึกการใช้งานเออีดี 100 เครื่อง มอบให้กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กิจกรรม: บริจาคเครื่องฝึกการใช้งานเออีดี (AED Trainer) จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
วันที่จัดกิจกรรม: 29 มกราคม 2567
กิจกรรม: โครงการรวมพลังคนหลังบ้าน
วันที่จัดกิจกรรม: 25-26 กรกฎาคม 2566

บริษัทได้จัดสัมมนาให้กับพนักงานโดยมีกิจกรรมที่เน้นการสนับสนุนด้านสังคม และเสริมสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้

 1. จัดให้มีการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับพนักงาน
 2. กิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่าเลไลย์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการให้พนักงานร่วมกันทำบุญ
 3. ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
 4. ทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ของวัด
กิจกรรม: โครงการอาสาปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 10
วันที่จัดกิจกรรม: 29 กันยายน 2566

บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆ ในโรงเรียนชนบท โดยได้ร่วมบริจาคเงินทุนซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอน ชุดคอมพิวเตอร์ ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียน บ้านหลังเขา จังหวัดระยอง รวมทั้งร่วมกันช่วยทาสีอาคารเรียนอีกด้วย

บริษัทฯ เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จึงได้จัดตั้งศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ บริเวณชั้น 9 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลและสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินได้ อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป โดยเริ่มให้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ (CPR) และการฝึกอบรมการใช้ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภาวะดังกล่าวได้เมื่อมีความจำเป็น ดังนี้

กิจกรรม: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่จัดกิจกรรม: กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรม: องค์การเภสัชกรรม โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
วันที่จัดกิจกรรม: กรกฎาคม 2566