หัวข้อที่ 1 นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายด้านสังคม

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment : E) บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า เช่น การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด และการจัดการของเสียต่างๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นและแสวงหาแนวทางและวิธีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าในการบริหารจัดการของเสียและก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เป้าหมายที่บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้มาตรการเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการสร้างของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 2. การจัดหาอย่างยั่งยืน:จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และวัสดุจากซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูง ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เช่น การรีไซเคิลและประสิทธิภาพของทรัพยากร
 3. ความสามารถในการฟื้นตัวต่อสภาพภูมิอากาศ: ประเมินและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ โดยไม่มีกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดังนั้นเรื่องก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหาแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมีการรณรงค์โดยจัดทำสื่อ Infographic เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทฯ ดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งต่อน้ำ อากาศ ป่าไม้ ระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะมีการตรวจสอบ มีการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 3. จัดให้มีการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพอุปกรณ์ต่างๆ หรือยานพาหนะของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ตามกำหนด

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท (tCO2e) จากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564 ปี 2565
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct CHG Emissions) ได้แก่ การเผาไหม้อยู่กับที่ การเผาไหม้เคลื่อนที่ และการรั่วไหลและอื่นๆ
 • Fuel Combustion : Mobile, on-road:, การเผาไหม้ Diesel-รถยนต์บริษัทฯ , การเผาไหม้ Diesel-รถยนต์พนักงาน,การเผาไหม้ เบนซิน-รถยนต์บริษัทฯ ,การเผาไหม้ เบนซิน-รถยนต์พนักงาน
907 911
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect CHG Emission ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
 • Fuel Combustion; Mobile, off-road; การเผาไหม้ Diesel
 • รถโฟล์คลิฟท์
96 108
รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 1,003 1,019

หมายเหตุ   ปี 2566 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 หน่วยงานทวนสอบ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 ที่ปรึกษา บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ประจำปี 2566
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนในสังคม เนื่องจากสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีต้องอาศัยสุขภาวะที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ซึ่งจะบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมีการรณรงค์โดยจัดทำสื่อ Infographic เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทฯ ดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย และขยะ ดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการขยะ และของเสียในแต่ละปี รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 2. ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รณรงค์ให้เกิดการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณขยะ ตามแนวคิด 3R ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
 3. ส่งเสริมให้เกิด การจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้มีการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยการพิมพ์เอกสารแบบหน้า-หลัง หรือนำกลับมาใช้งานทั้ง 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยปรับให้บางหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ จัดทำเอกสารเฉพาะรูปแบบ Soft File หรือเก็บข้อมูลด้วยการสแกนข้อมูลในรูปแบบ Soft File แทนการจัดเก็บเอกสารรูปแบบ Hard Copy ใช้การสื่อสารทางอีเมล ทดแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสารแทน
 5. ลดปริมาณของเสียที่เป็นพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพยายามหาวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำกว่ามาใช้ทดแทน เช่น หลีกเลี่ยงการใช้โฟมในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และทำการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติทดแทน