พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.14
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / เลขาธิการมูลนิธิ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 • Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2016
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.11
ประสบการณ์การทำงาน
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัทสเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืชสมุนไพร และจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตน้ำมันปาล์ม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด / กิจกรรมของบริษัท โฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด / กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล สี่สิบเก้า จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล แชริ่ง จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / รรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2562 - 2563 กรรมการบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (BBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.11
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พี เอ เอฟ (2020) จำกัด / การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามนุวัตร จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด / การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด / กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำกัด / การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด / ที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน
2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาด Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A) การตลาด School of Business and Public Administration, George Washington University, USA
 • บัญชีบัณฑิต (B Acc) คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 13/2020
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสอาร์-ที แอสเสท จำกัด / กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) / รับจ้างประกอบ ดัดแปลง ต่อตัวถังรถยนต์เป็นรถยนต์นั่งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2561 - 2565 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 8.93
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Marketing, Saint Louis University
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business, Saint Louis University
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020
 • - หลักสูตร วิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดังสูง รุ่นที่ 8/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 11.33
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาโท Master of International Marketing, University of Maryland, USA
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 5.30
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสไบโอแมส จำกัด / การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดี อี เอส จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ)
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาโท Master of Economics, Duke University
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 2.97
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ยูโฟริค ลีฟวิ่ง จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาศา ซีวิลคอนตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาศา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไรซ์ โปรเฟสชันนัล จำกัด / ส่งออกข้าว
2558 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท วันที่แปด จำกัด / ผลิตรายการและโทรทัศน์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2558 - 2562 กรรมการบริษัท บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด / นำเข้า และจำหน่ายเครื่องดนตรี
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 127/2022
 • - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022
 • - The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร Strategic Corporate Communication in Digital Age Course
 • - หลักสูตร Leading your sustainability S-Curve towards SDGs Course
 • - หลักสูตร The New Genetic Corporation
 • - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 59/2565)
 • - Corruption Risk and Control Workshop (CRC)13/2565
 • - Board Reporting Program (BRP 40/2022)
 • - Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
 • - Company Reporting Program (CRP) 32/2022
 • - Effective Minutes Taking (EMT) 51/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 9.08
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 6.40
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ร่วมมิตร บ้านและสวน จำกัด / การปลูกลำไย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์