พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ แพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 • Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2016
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) / การผลิตน้ำมันปาล์ม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด / กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด / กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล โทเทิล โซลูชั่น จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด / กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด / กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด / กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
2562 - 2563 กรรมการบริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (BBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน -กรรมการบริษัท บริษัท พี เอ เอฟ (2020) จำกัด / การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามนุวัตร จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด / การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด / กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จำกัด / การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท วิชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด / ที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน
2528 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
นางสาวธีร์วรา เพชรรักษ์
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอาเบอร์ดีน
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเออาร์ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด / สำนักงานทนายความ
2562 - 2563 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท ทูเอ็กซิท จำกัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ
2561 - 2563 กรรมการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - 2560 กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด / สำนักงานกฎหมาย
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 12.00
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลสารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Master of International Marketing, University of Maryland, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 6.93
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ชั่งไห่ติ่งไท้ฝู จำกัด / การบริการด้านอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหาร
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีเอฟเอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปร ฟุตบอล เอเย่นต์ จำกัด / กิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พาวเวอร์เช็ค (ไทยแลนด์) จำกัด / การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสไบโอแมส จำกัด / การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีอีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นีโอเจน เทคโนโลยี จำกัด / ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Marketing, Saint Louis University
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business, Saint Louis University
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 12.00
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์
กรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Master of Economics, Duke University
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 5.55
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ยูโฟริค ลีฟวิ่ง จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท วันที่แปด จำกัด / ผลิตรายการและโทรทัศน์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาศา ซีวิลคอนตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาศา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไรซ์ โปรเฟสชันนัล จำกัด / ส่งออกข้าว
2558 - 2562 กรรมการบริษัท บริษัท โมทีฟ มิวสิค จำกัด / นำเข้า และจำหน่ายเครื่องดนตรี
นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์
กรรมการบริษัท / รองประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
นางสาวธีร์วรา เพชรรักษ์
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์
นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์