ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 12.00
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 12.00
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลสารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Master of International Marketing, University of Maryland, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 6.93
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ชั่งไห่ติ่งไท้ฝู จำกัด / การบริการด้านอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหาร
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีเอฟเอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปร ฟุตบอล เอเย่นต์ จำกัด / กิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พาวเวอร์เช็ค (ไทยแลนด์) จำกัด / การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสไบโอแมส จำกัด / การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีอีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นีโอเจน เทคโนโลยี จำกัด / ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 12.00
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ร่วมมิตร บ้านและสวน จำกัด / การปลูกลำไย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Marketing, Saint Louis University
 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business, Saint Louis University
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 12.00
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์
กรรมการบริษัท / รองประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์