ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 8.93
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 127/2022
 • - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022
 • - The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร Strategic Corporate Communication in Digital Age Course
 • - หลักสูตร Leading your sustainability S-Curve towards SDGs Course
 • - หลักสูตร The New Genetic Corporation
 • - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 59/2565)
 • - Corruption Risk and Control Workshop (CRC)13/2565
 • - Board Reporting Program (BRP 40/2022)
 • - Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
 • - Company Reporting Program (CRP) 32/2022
 • - Effective Minutes Taking (EMT) 51/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 9.08
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาโท Master of International Marketing, University of Maryland, USA
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 5.30
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสไบโอแมส จำกัด / การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดี อี เอส จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 6.40
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ร่วมมิตร บ้านและสวน จำกัด / การปลูกลำไย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Marketing, Saint Louis University
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business, Saint Louis University
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020
 • - หลักสูตร วิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดังสูง รุ่นที่ 8/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 11.33
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 201 / 2566
 • - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 39/2022 )
 • - CFO 2022 ( 24 ชม)
 • - CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565 ( 6 ชม.) การอบรมหลักสูตรวิชาบัญชี
การอบรมหลักสูตรวิชาบัญชี
 • - หลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ ปี2565 ( 6 ชม.)
 • - หลักสูตร เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับบัญชี ปี 2565 ( 6 ชม. )
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.02
ประสบการณ์การทำงาน
2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / รักษาการสมุห์บัญชี บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2557 - 2564 สมุห์บัญชี บริษัท เซนต์ เมดิคอลเทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
นางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์