ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่6 (ปธพ.6) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่น32 (วตท.32)
 • - หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงWellness and healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 3
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 32 (ARM) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 7.88
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรสของ ดร.รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ (ผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / กรรมการผู้จัดการ บริษัท / เช่าใช้เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • จำนวน 1 แห่ง (ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านบน)
ดร. รมณ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1/2022
 • - หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB) รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022
 • - หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 59/2565)
 • - หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 13/2565
 • - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 127/2022
 • - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 40/2022)
 • - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 32/2022
 • - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) 51/2022
 • - หลักสูตร Strategic Corporate Communication in Digital Age Course
 • - หลักสูตร Leading your sustainability S-Curve towards SDGs Course
 • - หลักสูตร The New Genetic Corporation
 • - หลักสูตร Hospital and Wellness Management รุ่น 2/2023
 • - หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 10/2023
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 9.08
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรสของ ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (ผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเวลเนส บริษัท เอสเอ็มดีเอกซ์ จำกัด/ เช่าใช้ เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมดิคอล
2547 - 2565 กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • จำนวน 1 แห่ง (ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านบน)
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท Master of International Marketing, University of Maryland, USA
 • - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 5.30
ความสัมพันธ์ทางครอบครับระหว่างผู้บริหาร
 • - ไม่มี -
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / รองกรรมการผู้จัดการสาย งานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสเอ็มดีเอกซ์ จำกัด / เช่าใช้ เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสไบโอแมส จำกัด / การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีอีเอสคอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดี อี เอส จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • จำนวน 5 แห่ง (ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านบน)
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตร Director AccreditationProgram (DAP) รุ่น 194/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 5.34
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • น้องเขยของนางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ (ผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / รองกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสเอ็มดีเอกซ์จำกัด / เช่าใช้ เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ร่วมมิตร บ้านและสวน จำกัด/ การปลูกลำใย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สำนักงานก่อสร้าง 109 จำกัด / กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • จำนวน 3 แห่ง (ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านบน)
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Marketing ,Saint Louis University
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business, Saint Louis University
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 2/2022
 • - หลักสูตร วิทยาการจัดการ สำหรับ ผู้บริหารระดังสูง รุ่นที่ 8/2022
 • - หลักสูตร IR in Action 3 (2023)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 10.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • พี่สะใภ้ของ นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ (ผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ) / รองกรรมการผู้จัดการสาย งานธุรกิจลิสซิ่งเครื่องมือแพทย์ บริษัท เอสเอ็มดีเอกซ์ จำกัด/ เช่าใช้ เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2547 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2555 - 2564 กรรมการบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • จำนวน 1 แห่ง (ตามข้อมูลที่ปรากฏด้านบน)
นางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 201/2566)
 • - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 39/2022 )
 • - CFO 2022 ( 24 ชม)
 • - CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565 ( 6 ชม.)
 • - The Art of CFO Leadership 2023
 • - CFO Refresher Course ปี 2566 หัวข้อเตรียมความพร้อมรับมือประเด็นด้านการเงินและการบัญชีที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรวิชาบัญชี
 • - หลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรู้ ปี 2565 ( 6 ชม.)
 • - หลักสูตร เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานกายรรายงานทางการเงิน สำหรับบัญชี ปี 2565 ( 6 ชม. )
 • - การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/66
 • - Tax and Acounting Due Diligence for M&A 2023
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.02
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 เมษายน 2565
ประสบการณ์การทำงาน
2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม / คณะทำงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) /นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
2566 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน บริษัท เอสเอ็มดีเอกซ์ จำกัด /เช่าใช้ เช่าซื้อ ลิสซิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจดูแลสุขภาพ
2557 - 2564 สมุห์บัญชี บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) /นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ดร. รมณ วสุศุทธิกุลกานต์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
นางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์