ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019
 • - หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 9.08
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด / เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • - ปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (Online) รุ่นที่ 59/2022
 • - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 127/2022
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
 • - หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 1/2022
 • - หลักสูตร Strategic Corporate Communication in Digital Age Course
 • - หลักสูตร Leading your sustainability S-Curve towards SDGs Course
 • - หลักสูตร New Genetic Corporation
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 9.08
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด / เลขานุการบริษัท
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลสารสนเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท Master of International Marketing, University of Maryland, USA
 • - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 5.30
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2022
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 7.88
ประสบการณ์การทำงาน
2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Marketing, Saint Louis University
 • - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business, Saint Louis University
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020
 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 10.29
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
นางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.02
การอบรมหลักสูตรวิชาบัญชี
 • - หลักสูตร “มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2564 (CPD 6 ชม.)
 • - หลักสูตร “ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต รุ่นที่ 1/2564”
ประสบการณ์การทำงาน
2565 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์
นางสาวประภัสสร ปฐมาภินันท์