Saintmed CPR Center

     บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณห้อง SAINTMED CPR CENTER ชั้น 9 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 เป็นต้นไป

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) สุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมรอบด้าน จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตกับบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันให้มีโอกาสรอดชีวิตได้