SAINTMED ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการทุจริต

คุณสามารถหยุดพฤติกรรมเสี่ยงได้ เมื่อคุณพบเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การติดสินบนจริง การเล่นพรรคเล่นพวกหรืออื่น ๆ โปรดรายงานที่นี่

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

กรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด - ดังนั้นเราจึงสามารถติดตามและตอบกลับได้

Attachment (JPEG, JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, MP4, MOV, AAC, M4A, WAV)
You can attach up to 5 files. Limited 20 MB/file.

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น