งบการเงิน
ประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565