งบการเงิน
ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566