บริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้บริหารมากว่า 20 ปี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการเป็นอย่างดี มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของบุคคล ทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน คลินิก และบุคคลทั่วไป ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง และมุ่งความเป็นเลิศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต

พันธกิจ

 1. พันธกิจต่อลูกค้า คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม
 2. พันธกิจต่อพนักงาน มุ่งเน้นการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพควบคู่กับการเติบโต
 3. พันธกิจต่อพันธมิตรทางด้านธุรกิจ เน้นกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่มั่นคง และยั่งยืน
 4. พันธกิจต่อคู่แข่งทางธุรกิจ ยึดหลักแข่งขันทางการค้าด้วยความเป็น ธรรมและสร้างสรรค์ตลอดจนเคารพกติกาทางด้านธุรกิจ
 5. พันธกิจต่อสังคม ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และมุ่งเน้น สินค้าที่ก่อ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และผลักดันให้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการ แพทย์ไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

สินค้า และบริการของเรา

สินค้า

กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต
( Critical Care )
กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจ และเวชศาสตร์การนอนหลับ
( Respiration & Sleep Medicine )
กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา
( Cardiology )
กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
( General Medical Device )
กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล
( Smart Hospital )
กลุ่มอื่นๆ

บริการ

บริการตรวจการนอนหลับ

เหตุการณ์สำคัญ

โครงสร้างการจัดการ

Dolore aute ipsum reprehenderit ullamco est culpa ad. Ad cupidatat veniam nulla incididunt incididunt. Consectetur culpa ut pariatur proident nostrud qui elit cillum quis dolor aliquip est laborum est.

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

กรรมการอิสระ

นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์

กรรมการอิสระ

นางสาวธีร์วรา เพชรรักษ์

กรรมการอิสระ

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์

กรรมการบริษัท

นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์

กรรมการบริษัท

นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์

กรรมการบริษัท

นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์

กรรมการบริษัท

นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์

กรรมการบริษัท

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวธีร์วรา เพชรรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์

รองประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลสารสนเทศ

นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รางวัลและเกียรติประวัติ

 • รางวัล BEST PERFORMANCE AWARD
  ประจำปี 2020 จาก MINDRAY
 • รางวัล LONG-TERM COOPERATION AWARD
  ประจำปี 2019 จาก MINDRAY
 • รางวัล ASEANNA FY 19 Commercial Excellence Award
  ประจำปี 2019 จาก Hill-Rom
 • รางวัล BEST PERFORMANCE AWARD
  ประจำปี 2018 จาก MINDRAY
 • รางวัล ASEANNA FY 18 Top FLC Partner
  ประจำปี 2018 จาก Hill-Rom
 • รางวัล Long Service Award
  ประจำปี 2017 จาก ResMed

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัท ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

หนังสือชี้ชวน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
02 527 8075-8
อีเมลล์
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222,222/1-2 หมู่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ติดต่อ : สำนักงาน ชั้น 10 , โชว์รูม ชั้น 9
เบอร์โทรศัพท์
02 527 8075-8
อีเมล