บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริจาคชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบตลับทดสอบ (ATK) จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บริจาคชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบตลับทดสอบ (ATK) จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท ให้แก่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กราบขอบพระคุณท่านคณบดี รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนาการ และ ท.ญ.ภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์ ให้เกียรติมารับมอบ