บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1,250,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1,250,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ และ นพ.ภูวเดช สุรโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ