บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค เครื่อง AED Trainer จำนวน 16 เครื่อง มูลค่า 158,000 บาท – ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) – บริจาค เครื่อง AED Trainer จำนวน 16 เครื่อง มูลค่า 158,000 บาท – ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564