บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องฝึกสอนการใช้งานเออีดี จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 99,000 บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด(มหาชน) - บริจาคเครื่องฝึกสอนการใช้งานเออีดี จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 99,000 บาท - ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564