เป็นกลุ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น แบตเตอรี่ และเจล เป็นต้น

เจล
แบตเตอรี่