โคมไฟผ่าตัด
General Medical Device Products

โคมไฟผ่าตัด

ใช้สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยขณะพัก