เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ
Critical Care Products

เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับปั๊มหัวใจผู้ป่วยโดยอัตโนมัติแทนการทำ manual CPR เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น