กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์
Critical Care Products

กล้องส่องหลอดลมเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์

ใช้เพื่อส่องหลอดลมก่อนใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อลดความผิดพลาดในการใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วย