เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเทเลเมดิซีน
Critical Care Products

เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเทเลเมดิซีน

ใช้เชื่อมต่อชุดวัดสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย เพื่อเก็บข้อมูลค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยไว้ที่ที่ชุดศูนย์กลางและใช้เพื่อส่งสัญญาณชีพจากภายนอกโรงพยาบาลมายังชุดศูนย์กลาง เพื่อให้แพทย์สามารถสั่งการรักษาผู้ป่วยได้